در هر شغلی هستی ترفندهای جذب مشتری رو یاد بگیر..

فروشندگان بهشت

ما به نیازمندان ماهی نمی دهیم، ماهی گیری یاد می دهیم..

"تبدیل فقرا به مولدین جامعه"