در هر شغلی هستی ترفندهای جذب مشتری رو یاد بگیر..

فروشندگان بهشت

  • 2 مقاله در این گروه
چگونه موسسه خیریه تاسیس کنیم؟

چگونه موسسه خیریه تاسیس کنیم؟

متن: مدارک تاسیس موسسه خیریه

ادامه متن

به نیازمندان ماهی ندهید، ماهیگیری یاد دهید..